FB
ZAPYTANIA OFERTOWE
ZAPYTANIA OFERTOWE

Niechorze 01-11-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I MONTAŻ SAUNY W OBIEKCIE NEW CORNER - NIECHORZE:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i montażu sauny w pomieszczeniu o wymiarach: 280 cm x 280 cm w New Corner Niechorze

    

Kryteria oceny

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: Ø Kryterium nr 1: cena – waga kryterium 50 pkt. Ø Kryterium nr 2: termin dostawy – waga kryterium 20 pkt. Ø Kryterium nr 3: walory wizualne – waga kryterium 30 pkt.W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty: - dla kryterium cena, według wzoru: C=(Cmin : Coferty) x 50 pkt, gdzie: C – oznacza punkty za cenę badanej oferty Cmin - oznacza najniższą cenę, Coferty – oznacza cenę badanej oferty, - dla kryterium Termin dostawy (wyrażony liczbą dni) ocena odbywać się będzie wg wzoru: D=(Dmin: Doferty) x 20 pkt, gdzie: D – oznacza punkty za Termin dostawy badanej oferty Doferty - oznacza termin dostawy badanej oferty (wyrażony liczbą dni). Dmin - oznacza najkrótszy termin dostawy spośród badanych ofert (wyrażony liczbą dni). dla kryterium Walory wizualne (wyrażony punktacja) ocena odbywać się będzie wg wzoru: D=(Dmin: Doferty) x 30 pkt, gdzie: D – oznacza punkty za Termin dostawy badanej oferty Doferty - oznacza termin dostawy badanej oferty (wyrażony punktacja). Dmin - oznacza najlepsze walory wizualne badanych ofert (wyrażony punktacja)Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (C+D+W) najwyższą liczbę punktów.

  

Termin składania ofert

01-09-2021


Informuje się o wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo

 

 

Więcej informacji pod nr tel.: +48 505 800 603 

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@newcorner.pl

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I MONTAŻ MROZNI I CHŁODNI W OBIEKCIE NEW CORNER - NIECHORZE:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i montażu mroźni i chłodni w pomieszczeniu o wymiarach: 240 cm x 350 cm w New Corner Niechorze. Czynnik Chłodniczy

    

Kryteria oceny

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: Ø Kryterium nr 1: cena – waga kryterium 50 pkt. Ø Kryterium nr 2: termin dostawy – waga kryterium 20 pkt.  W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty: - dla kryterium cena, według wzoru: C=(Cmin : Coferty) x 50 pkt, gdzie: C – oznacza punkty za cenę badanej oferty Cmin - oznacza najniższą cenę, Coferty – oznacza cenę badanej oferty, - dla kryterium Termin dostawy (wyrażony liczbą dni) ocena odbywać się będzie wg wzoru: D=(Dmin: Doferty) x 20 pkt, gdzie: D – oznacza punkty za Termin dostawy badanej oferty Doferty - oznacza termin dostawy badanej oferty (wyrażony liczbą dni). Dmin - oznacza najkrótszy termin dostawy spośród badanych ofert (wyrażony liczbą dni). dla kryterium Walory wizualne (wyrażony punktacja) ocena odbywać się będzie wg wzoru: D=(Dmin: Doferty) x 30 pkt, gdzie: D – oznacza punkty za Termin dostawy badanej oferty Doferty - oznacza termin dostawy badanej oferty (wyrażony punktacja). Dmin - oznacza najlepsze walory wizualne badanych ofert (wyrażony punktacja)Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (C+D) najwyższą liczbę punktów.

  

Termin składania ofert

01-09-2021 


Informuje się o wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo

 

 

Więcej informacji pod nr tel.: +48 505 800 603 

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@newcorner.pl

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I MONTAŻ MEBLI ORAZ WYPOSAŻNIA BARU  W OBIEKCIE NEW CORNER - NIECHORZE:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i montażu mebli wraz z wyposażeniem baru w pomieszczeniu o wymiarach: 230 cm x 860 cm wraz z blatami konglomeratu kwarcowego w New Corner Niechorze

    

Kryteria oceny

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: Ø Kryterium nr 1: cena – waga kryterium 50 pkt. Ø Kryterium nr 2: termin dostawy – waga kryterium 20 pkt. Ø Kryterium nr 3: walory wizualne – waga kryterium 30 pkt.W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty: - dla kryterium cena, według wzoru: C=(Cmin : Coferty) x 50 pkt, gdzie: C – oznacza punkty za cenę badanej oferty Cmin - oznacza najniższą cenę, Coferty – oznacza cenę badanej oferty, - dla kryterium Termin dostawy (wyrażony liczbą dni) ocena odbywać się będzie wg wzoru: D=(Dmin: Doferty) x 20 pkt, gdzie: D – oznacza punkty za Termin dostawy badanej oferty Doferty - oznacza termin dostawy badanej oferty (wyrażony liczbą dni). Dmin - oznacza najkrótszy termin dostawy spośród badanych ofert (wyrażony liczbą dni). dla kryterium Walory wizualne (wyrażony punktacja) ocena odbywać się będzie wg wzoru: D=(Dmin: Doferty) x 30 pkt, gdzie: D – oznacza punkty za Termin dostawy badanej oferty Doferty - oznacza termin dostawy badanej oferty (wyrażony punktacja). Dmin - oznacza najlepsze walory wizualne badanych ofert (wyrażony punktacja)Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (C+D+W) najwyższą liczbę punktów.

  

Termin składania ofert

01-09-2021


Informuje się o wykluczeniu z możliwości udzielenia zamówienia podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo

 

 

Więcej informacji pod nr tel.: +48 505 800 603 

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@newcorner.pl

 

cookies close
Polityka prywatności Dowiedz się więcej o plikach cookies. Nie pokazuj tego okna więcej!