FB
ZAPYTANIA OFERTOWE
ZAPYTANIA OFERTOWE

Niechorze 01-11-2020

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I MONTAŻ SAUNY W OBIEKCIE NEW CORNER - NIECHORZE:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i montażu sauny w pomieszczeniu o wymiarach: 280 cm x 280 cm w New Corner Niechorze

 

Kryteria oceny

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: Ø Kryterium nr 1: cena – waga kryterium 50 pkt. Ø Kryterium nr 2: ocena wizualna – waga kryterium 50 pkt. W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty: - dla kryterium cena, według wzoru: C=(Cmin : Coferty) x 50 pkt, gdzie: C – oznacza punkty za cenę badanej oferty Cmin - oznacza najniższą cenę, Coferty – oznacza cenę badanej oferty, - dla kryterium ocena wizualna  ocena odbywać się będzie wg wzoru: 

D = D oferty/D max X 50, gdzie:

      D – oznacza punkty za ocenę wizualną badanej oferty;

      D oferty –  ocena wizualna badanej oferty;

      D max – maksymalna ocena wizualna badanej oferty

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie (C+D) najwyższą liczbę punktów.

Dodatkowe informacje dla składającego ofertę:

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości udzielenia zamówienia, jeżeli będzie powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

-        uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

-        posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji innego podmiotu,

-        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

-        pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.   

Unieważnienie

Postępowanie zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym;

oferta zostanie odrzucona w przypadku

, oferta będzie odrzucona w następujących przypadkach:

Jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

Jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postepowaniu ofertowym,.

Jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo (...).

Jeśli została złożona po terminie skradania ofert określonym w zapytaniu ofertowym

  

Termin składania ofert

01-09-2021

 

Więcej informacji pod nr tel.: +48 505 800 603 

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@newcorner.pl

 

 
ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I MONTAŻ MROZNI I CHŁODNI W OBIEKCIE NEW CORNER - NIECHORZE:

 Opis przedmiotu zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i montażu mroźni i chłodni w pomieszczeniu o wymiarach: 240 cm x 350 cm w New Corner Niechorze. Czynnik Chłodniczy

   

Kryteria oceny

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: Ø Kryterium nr 1: cena – waga kryterium 100 pkt. Ø

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów wg kryterium Cena - waga kryterium 100%. W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i i ocenianym ofertą przyznane zostaną punkty wg. wzoru:

C= Cnb X 100/Cob gdzie:

C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium - cena oferty

Cnb - najniższa cena brutto( wraz z podatkiem VAT) na realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu.

Cob - cena brutto ( wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia nieodrzuconej oferty ocenianej. 100 - waga kryterium "Cena oferty"

Dodatkowe informacje dla składającego ofertę:

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości udzielenia zamówienia, jeżeli będzie powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

-        uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

-        posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji innego podmiotu,

-        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

-        pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.   

  

Unieważnienie

Postępowanie zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym;

oferta zostanie odrzucona w przypadku

, oferta będzie odrzucona w następujących przypadkach:

Jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

Jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postepowaniu ofertowym,.

Jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo (...).

Jeśli została złożona po terminie skradania ofert określonym w zapytaniu ofertowym

Termin składania ofert

01-09-2021 

 

Więcej informacji pod nr tel.: +48 505 800 603 

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@newcorner.pl

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP I MONTAŻ MEBLI ORAZ WYPOSAŻNIA BARU  W OBIEKCIE NEW CORNER - NIECHORZE:

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i montażu mebli wraz z wyposażeniem baru w pomieszczeniu o wymiarach: 230 cm x 860 cm wraz z blatami konglomeratu kwarcowego w New Corner Niechorze

    

Kryteria oceny

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: Ø Kryterium nr 1: cena – waga kryterium 100 pkt. Ø

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów wg kryterium Cena - waga kryterium 100%. W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i i ocenianym ofertą przyznane zostaną punkty wg. wzoru:

C= Cnb X 100/Cob gdzie:

C - liczba punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium - cena oferty

Cnb - najniższa cena brutto( wraz z podatkiem VAT) na realizację całego zamówienia zaoferowana w nieodrzuconych ofertach złożonych w postępowaniu.

Cob - cena brutto ( wraz z podatkiem VAT) za realizację całego zamówienia nieodrzuconej oferty ocenianej. 100 - waga kryterium "Cena oferty"

Dodatkowe informacje dla składającego ofertę:

Wykonawca zostanie wykluczony z możliwości udzielenia zamówienia, jeżeli będzie powiązany kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

-        uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

-        posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji innego podmiotu,

-        pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

-        pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.   

Unieważnienie

Postępowanie zostanie unieważnione w przypadku braku złożenia co najmniej dwóch ofert zgodnych z zapytaniem ofertowym;

oferta zostanie odrzucona w przypadku

, oferta będzie odrzucona w następujących przypadkach:

Jeśli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

Jeśli została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postepowaniu ofertowym,.

Jeśli została złożona przez podmiot powiązany kapitałowo lub osobowo (...).

Jeśli została złożona po terminie skradania ofert określonym w zapytaniu ofertowym

  

Termin składania ofert

01-09-2021

 

 

Więcej informacji pod nr tel.: +48 505 800 603 

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: biuro@newcorner.pl

 

cookies close
Polityka prywatności Dowiedz się więcej o plikach cookies. Nie pokazuj tego okna więcej!